HMRC

 HMRC Download from Google Play market
send link to app

HMRCFree

Some people using newer versions of Android are experiencing issues with the app. HMRC are investigating.About this App (Welsh language version below): The HMRC App allows you to:• Calculate your income tax• Find a form• Go to HMRC guidance and tools on GOV.UK
HMRC Tax CalculatorEstimate how much Income Tax and National Insurance contributions you can expect to pay if you are a UK taxpayer paying tax through PAYE and pay Class 1 NI contributions. This simple calculator only works with National Insurance letter A. If your tax affairs are complex it won’t give an accurate estimate. It doesn’t calculate any other taxes.You will not be asked to provide any personal information. The information you enter isn’t stored by HMRC or used for any other purposes. The calculation result is not legally binding nor is it a demand for payment.
FormsSearch for HMRC forms, supplementary pages, worksheets and related help and guidance.
HMRC guidance and tools on GOV.UKGuidance, tools and calculators from the UKs tax authority including help and support if youre self-employed or employ people.
Disclaimer This app reports anonymous usage statistics to help improve the service. You can view the Terms and Conditions at http://www.hmrc.gov.uk/terms/
Ynglyn â’r App hwn:Mae App CThEM yn eich caniatáu i wneud y canlynol:• Cyfrifo eich treth incwm• Dod o hyd i ffurflen• Mynd i arweiniad ac offer CThEM ar GOV.UK
Cyfrifiannell Dreth CThEMAmcangyfrifwch faint o Dreth Incwm a chyfraniadau Yswiriant Gwladol y gallwch ddisgwyl eu talu os ydych yn drethdalwr y DU syn talu treth drwy TWE ac yn talu cyfraniadau YG Dosbarth 1.Maer gyfrifiannell syml hon dim ond yn gweithio gyda llythyren A Yswiriant Gwladol. Os yw eich materion treth yn gymhleth, ni fydd yn rhoi amcangyfrif manwl gywir. Nid ywn cyfrifo unrhyw drethi eraill. Nid ywn gofyn i chi am unrhyw wybodaeth bersonol. Ni chaiff yr wybodaeth a rowch ei storio gan CThEM nai defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Nid yw canlyniad y cyfrifiad yn rhwymo mewn cyfraith ac nid ywn gais am dâl.
FfurflenniChwilio am ffurflenni, tudalennau atodol, taflenni gwaith a help ac arweiniad perthynol gan CThEM.
Arweiniad, offer a chyfrifianellau gan awdurdod treth y DU, yn cynnwys help a chefnogaeth os ydych yn hunangyflogedig neun cyflogi pobl.
Ymwadiad Maer app hwn yn rhoi manylion anhysbys or defnydd er mwyn ein helpu i wella’r gwasanaeth. Gallwch weld y Telerau ac Amodau yn http://www.hmrc.gov.uk/cymraeg/terms/